MU Quality System for Executives

วันที่/เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
เวลาลงทะเบียน 8.30-9.00 น.
เวลากิจกรรม 9.00-12.00 น.

สถานที่
ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ดำรงตำแหน่งไม่เกิน 1 ปี)

  1. ผู้บริหารส่วนงาน
  2. รองผู้บริหารส่วนงาน
  3. ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนงาน
  4. หัวหน้าภาควิชา หรือ เทียบเท่า

สื่อ/สิ่งพิมพ์
เอกสารประกอบกิจกรรม

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0 2849 6062
นางสาวสุภาภรณ์ ทิมสำราญ, นางสาวกัณธิยาพร บ้งแดง
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

X