การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พื้นฐาน EdPEx สำหรับผู้บริหารใหม่ ประจำปี 2561

วันที่/เวลา
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
ลงทะเบียน 12.45 - 13.00 น.
เวลากิจกรรม 13.00-16.00 น.

สถานที่
ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยากร

  1. รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่เกิน 1 ปี )

  1. ผู้บริหารส่วนงาน
  2. รองผู้บริหารส่วนงาน
  3. ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนงาน
  4. หัวหน้าภาควิชา หรือ เทียบเท่า

สื่อ/สิ่งพิมพ์
เอกสารประกอบกิจกรรม

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0 2849 6062
นางสาววันธกาลย์  เสาศิริ และ นางสาวกัณธิยาพร บ้งแดง
wantagan.sao@mahidol.ac.th, kanthiyaphon.bon@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ


เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

X