การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 9

วันที่/เวลา
วันพุธที่ 6 - วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
ลงทะเบียน 8.00 - 8.30 น.
เวลากิจกรรม 8.30 - 16.30 น.

สถานที่
ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยากร

  1. รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  2. นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
    รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  3. ทีมวิทยากร MU EdPEx

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผู้บริหารส่วนงาน
  2. บุคลากรสายวิชาการของส่วนงาน

สื่อ/สิ่งพิมพ์
เอกสารประกอบกิจกรรม

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0 2849 6062
นางสาวกัณธิยาพร บ้งแดง และ นางสาวมาลินี ลิมปิภูษณะ
kanthiyaphon.bon@mahidol.ac.th, malinee.lim@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ


เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

X