การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

วันที่/เวลา
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม - วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560

สถานที่
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการ

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร. ภก.นภดล ทองนพเนื้อ
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกษียณอายุราชการ)
  ประธานกรรมการ
 2. ศาสตราจารย์ พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล
  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  กรรมการ
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ธรรมรักษา
  ผู้อำนวยการศูนย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  กรรมการ
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร
  ที่ปรึกษาอาวุโสคณบดีด้านวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  กรรมการ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ. ดร.ตระการ ก้าวกสิกรรม
  ผู้อำนวยการกองวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
  กรรมการ
 6. นางสุดใจ ธนไพศาล
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ข้าราชการบำนาญ)
  กรรมการ
 7. อาจารย์ นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  กรรมการ
 8. อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์
  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  กรรมการ

สื่อ/สิ่งพิมพ์
รายนามคณะกรรมการ
กำหนดการ
เอกสารประกอบกิจกรรม

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
น.ส.กิตติยา เยือกเย็น และ น.ส.กัญญ์ชิสา หัตถ์กุมทรัพย์
kittiya.yua@mahidol.ac.th, pornphen.hat@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

X