การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) รุ่นที่ 3 : ช่วงที่ 2 “การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning”


วันที่/เวลา
วันเสาร์ ที่ 21 - วันจันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

สถานที่
ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี

วิทยากร

 1. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 2. ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
  และรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
 3. รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 4. นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ตรวจประเมินฯ รุ่นที่ 3

เอกสารประกอบกิจกรรม
กำหนดการ
เอกสารประกอบกิจกรรม

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6062-4
น.ส.วันธกาลย์ เสาศิริ และ น.ส.วิไลรัตน์ สังพงศ์
wantagan.sao@mahidol.ac.th, vilairat.san@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

X