การบรรยายให้ความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA


วันที่/เวลา
วันพุธ ที่ 21 มกราคม 2558
ลงทะเบียน 08.30 - 09.00 น.
เวลา 09.00 - 12.00 น.    

สถานที่
ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

วิทยากร

  1. รศ.ชวลิต วงษ์เอก
    คณะเทคนิคการแพทย์ (เกษียณอายุงาน)
    อดีตรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา วิทยาลัยนานาชาติ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  2. ผู้บริหารส่วนงาน
  3. รองผู้บริหารส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษา
  4. ประธานหลักสูตร
  5. ผู้อำนวยการกองต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดี

เอกสารประกอบกิจกรรม
Guide to AUN Actual Quality Assessment at Programme Level
เอกสารประกอบกิจกรรม
วีดีทัศน์

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
หฤทัย เที่ยงธรรม และ บุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ
harutai.thi@mahidol.ac.th, boontarika.cha@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

X