การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ “AUN-QA Criteria” ปีงบประมาณ 2559

วันที่/เวลา
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558
ลงทะเบียน 08:30 - 09:00 น.
เวลา 09:00 - 16:40 น.

สถานที่
ณ ห้องประชุม 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา ศาลายา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ขอสงวนสิทธิ์จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามที่แจ้งในหนังสือ ที่ ศธ 0517/6388 ลว.6 ต.ค. 58 หากเกินจำนวน ขอตัดสิทธิ์ผู้ที่ลงทะเบียนเกินในจำนวนนั้นๆ

  1. หัวหน้าส่วนงาน
  2. รองหัวหน้าส่วนงาน
  3. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  4. บุคลากรที่สนใจ

เอกสารประกอบกิจกรรม
เอกสารประกอบกิจกรรม
วีดิทัศน์

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
บุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ และ ทินกฤษ รุ่งเมือง
boontarika.cha@mahidol.ac.th, tinnakrit.run@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

X