โครงการนำร่องการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA "AUN-QA Criteria Training ครั้งที่ 2

วันที่/เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น.
เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานที่
ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 30 หลักสูตรๆละ 2 ท่าน

เอกสารประกอบกิจกรรม
เอกสารประกอบกิจกรรม
วีดิทัศน์

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
หฤทัย เที่ยงธรรม และ บุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ
harutai.thi@mahidol.ac.th, boontarika.cha@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

X