Agile Organization : รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สำคัญประการหนึ่งคือ บุคลากร ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตลอดมา ดังจะเห็นได้จากมีการนำเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก การจัดงานมหกรรมคุณภาพนับเป็นเครื่องมือและกระบวนการหนึ่งที่ใช้เป็นพื้นที่ในแสดงการพัฒนางานจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานไปพร้อมๆกับการพัฒนาบุคลากร โดยในปี 2563 นี้ งานมหกรรมคุณภาพจัดภายใต้หัวข้อ“Agile Organization : รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization” และมีการเปิดรับผลงานในประเภททีมเพิ่มเติมอีก 2 ประเภท คือ Public Policy Advocacy Award และ Digital Outcome-base Education

มหาวิทยาลัยมหิดลหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานมหกรรมคุณภาพ จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดความคิดริเริ่มพัฒนาด้านต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี อีกทั้งเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ได้รับรางวัลและผู้นำเสนอผลงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตน พัฒนางานนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานคณะกรรมการจัดงาน

 
วันมหกรรม วันอังคารที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2563 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
กำหนดการอาจมีการแก้ไข
พิธีเปิดมหกรรมคุณภาพและ
มอบรางวัล Team Good Practice Award
Innovative Teaching Award
Public Policy Advocacy Award
Digital Outcome-base Education


โดย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
Poster Round Session
อาหารว่าง
การเสวนา “องค์กรยุคใหม่ Agile Organization, the journey of change”
บรรยายโดย

คุณวิษณุ ศรีเจริญ
FSVP Agile Enablement
The Siam Commercial Bank Public Company Limited : SCB

 

ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา
นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย


ดำเนินรายการ
อาจารย์ ดร. ระพี บุญเปลื้อง
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายในห้องย่อย
มหิดลสิทธาคาร
Time ห้องบรรยาย 1
หอประชุมใหญ่
Team Good Practice Award

12.30-
12.45

T-1 DT

การปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บรายได้จากลูกหนี้กรมบัญชีกลาง อย่างมีส่วนร่วม ภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน

12.45-
13.00

T-2 SI
โครงการพัฒนาการรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยการสอดใส่แร่กัมมันตรังสีแบบเทคนิคขั้นสูงด้วยภาพนำวิถีและระบบบริการ

13.00-
13.15

T-3 EN
ประสานพลังสู้ PM2.5 : การพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาคมศาลายา

Innovative Teaching Award

13.20-
13.35

I-1 CF
ชีวิตออกแบบได้ กับ “วิชาออกแบบชีวิต (Life Design)”

13.35-
13.50

I-2 NS
Cultural diversity and health care: International nursing course

Public Policy Advocacy Award

13.55-
14.10

A-1 RA
การรณรงค์ลดการบริโภคเกลือโซเดียมในประชากรไทยเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

14.10-
14.25

A-2 CF
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ New Normal

14.25-
14.40

A-3 RA
Saliva sample and the pooling of saliva sample for the diagnosis of coronavirus disease 2019 (การใช้ตัวอย่างน้ำลายและการรวมตัวอย่างน้ำลายในการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร
Time ห้องบรรยาย 2
ห้องกันภัยมหิดล
ห้องบรรยาย 3
ห้องศิริราชรักษ์มหิดล
ห้องบรรยาย 4
ห้องรามาธิบดี
Oral Presentation Oral Presentation Story Telling
12.45-
13.00

O-1 SI
Animation for TTTS

O-9 NS
Evidence-Based Nursing Practice & Research Support Website

S-1 RA
นักรบเสื้อกาวน์

13.00-
13.15

O-2 SI 
A-line binder

O-10 SI
นวัตกรรม Safety Hand Shield

S-2 RA
กระทงที่ไม่หลงทาง

13.15-
13.30

O-3 SI
Safety Box Cath & Bag

O-11 ICT
ถูกต้อง-เร็ว-ครบ-ชัด ด้วย ICT Teaching Calendar and Payment

S-3 RA
เกี๊ยวน้ำกับการเดิมพันด้วยชีวิต

13.30-
13.45

O-4 NS
การพัฒนากระบวนการทำประวัตินักศึกษาใหม่ โดยใช้ Google Form, Google Sheet และโปรแกรม Excel

O-12 SI
การให้บริการแบบครบวงจรสหสาขาวิชาชีพของคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้รับบริการโรคเบาหวานชนิดที่สองในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช

S-4 RA
เขาว่า น้ำมันกัญชารักษาทุกโรค

13.45-
14.00

O-5 RA
แผ่นกันกัดสำหรับการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า

 

S-5 SI
unconditional love through the eyes of nurse

14.00-
14.15

O-6 SI 
เบิกง่าย ใช้ Barcode

 
14.15-
14.30

O-7 NS
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีส่วนร่วมของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

14.30-
14.45

O-8 TM
นวัตกรรมชุดตรวจโรคฉี่หนู: คัดกรองจากกลุ่มไข้เฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุ

อาหารว่าง
การบรรยาย “Agile Organization”
บรรยายโดย

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล


ประกาศผลการพิจารณาผลงาน & มอบรางวัล
โดย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
   

ข้อกำหนดทั่วไป

Key Dates !
ปิดรับส่งผลงาน 31 ส.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือก 17 ต.ค. 63
   
นำเสนอผลงาน 24 พ.ย. 63

ผลงาน

 1. ไม่คัดลอก-เลียนแบบผลงานอื่น/ผู้อื่น
  (การละเมิดลิขสิทธิ์-ผิดกฎหมาย-ผิดจริยธรรมถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง)
 2. ไม่เคยถูกคัดเลือกให้นำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลมาก่อน เว้นแต่มีการปรับปรุงกระบวนการ/ แนวทาง/ ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นที่เห็นได้ชัดเจน
 3. ดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันจัดมหกรรมคุณภาพ
  (ต้องดำเนินการแล้วเสร็จหลังจากวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561)
 4. ผลงานประเภท Poster & Oral presentation ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก บทคัดย่อ (Abstract) จะถูกรวบรวมจัดพิมพ์บนหนังสือรวบรวมผลงาน
 5. ผลงานประเภท Storytelling ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก บทความจะถูกรวบรวมจัดพิมพ์บนหนังสือรวบรวมผลงาน
 6. ผลงานทุกประเภท ที่ได้รับการคัดเลือก จะถูกเผยแพร่บนสื่อของมหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมอีกครั้ง และแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เจ้าของผลงาน / ผู้นำเสนอผลงาน / ทีมงาน

 1. ต้องเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอาจเป็นบุคคลคนเดียวหรือกลุ่มบุคคล ก็ได้
 2. อาจเป็นผลงานระหว่างหน่วยงาน/ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย โดยอาจมีองค์กรภายนอกร่วมด้วยในฐานะคู่ความร่วมมือ (Partner) หรือผู้ส่งมอบ (Supplier) ของกระบวนการก็ได้ (ทั้งนี้การพิจารณารางวัลจะให้น้ำหนักกับงานในส่วนที่พัฒนา/ดำเนินการขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นลำดับต้น)
 3. สามารถส่งได้ 1 ผลงานในฐานะ "ผู้ดำเนินการหลัก" และหลายผลงานในฐานะ "ผู้ดำเนินการร่วม"
 4. ผู้นำเสนอผลงานในวันมหกรรม ต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเองในวันงานตามเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการนำเสนอผลงาน

ประเภทผลงาน

กลุ่มผลงาน
ที่จัดส่งโดยส่วนงานต้นสังกัด
กลุ่มผลงาน
ที่บุคลากรสามารถจัดส่งได้ด้วยตนเอง
T
Team Good Practice Award
I
Innovative Teaching Award
P Poster & Oral presentation
ข้อมูลทั่วไป

เป็นกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลุ่มบุคคล (Team) อาจเป็น Team ตามหน่วยงานที่ระบุในโครงสร้างองค์กรของส่วนงานหรือเป็น Team งานเฉพาะกิจที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อพันธกิจเฉพาะของส่วนงานก็ได้ และกระบวนการ (Process) ที่นำเสนอควรเป็นกระบวนการ (Process) หลักที่นำไปสู่วิสัยทัศน์ของ Teamผลงานควรประกอบไปด้วย
 1. ความสำคัญของปัญหา
  ระบุสภาพปัญหาและมีการวิเคราะห์ปัญหา ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์/ข้อมูลอ้างอิงชัดเจนมีความคิดริเริ่ม น่าสนใจและสมเหตุสมผล

 2. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
  วัตถุประสงค์สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่พบ มีการกำหนดตัวชี้วัด (Leading KPI และ Lagging KPI ) ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย

 3. กระบวนการพัฒนาเป็นทีม
  แสดงการกำหนดเป้าหมาย ตอนการพัฒนาของทีมที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร)

 4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  แสดงผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดก่อนและหลังการดำเนินงานการพัฒนา ซึ่งอาจแสดงแนวโน้มการพัฒนา หรือเทียบเคียงกับคู่เทียบหรือคู่แข่ง

 5. การใช้ประโยชน์
  แสดงการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งภายในส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัย หรือองค์กรอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยหรือแสดงการดำเนินการจดทรัพย์สินทางปัญญา

 6. ผลกระทบที่เกิดขึ้น
  แสดงผลสำเร็จของทีมส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน/ระบบงานหลัก/ต่อผลลัพธ์หลักที่สำคัญหรือต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของส่วนงาน

 

ข้อมูลทั่วไป

กระบวนการที่เป็นเลิศในด้านการเรียนการสอน ซึ่งเป็นรูปแบบหรือกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน หรือการวัดและประเมินผล ที่ออกแบบใหม่ หรือปรับปรุงจากของเดิม โดยมีผลลัพธ์ให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Outcome) ที่ดีขึ้น


ผลงานควรประกอบไปด้วย
 1. ที่มาของปัญหาและวัตถุประสงค์
  ระบุสภาพและมีการวิเคราะห์ปัญหา ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์/ข้อมูลอ้างอิงชัดเจน)

 2. วิธีการ design /redesign
  กระบวนการเรียนรู้ ที่แสดง innovative teaching approach แสดงแนวทางการ design /redesign กระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับสาเหตุสำคัญของปัญหาและแสดงแนวคิดทฤษฏีทางการศึกษา และความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่แนวคิดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (innovative teaching and learning approach) หรือการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งมีแผนดำเนินการแสดงกรอบระยะเวลาและวิธีปฏิบัติทุกขั้นตอน และมีการกำหนดตัวชี้วัดทั้ง leading & lagging Indicators

 3. แผนการดำเนินกิจกรรม และตัวชี้วัด
  มีแผนดำเนินการแสดงกรอบระยะเวลาและวิธีปฏิบัติทุกขั้นตอน มีการกำหนดตัวชี้วัดทั้ง leading & lagging Indicators และทำได้ตามแผน

 4. ผลลัพธ์
  มีการรายงานผลลัพธ์ การวัดผล ก่อนและหลังการดำเนินงานการพัฒนา ซึ่งอาจจะแสดงแนวโน้มการพัฒนาหรือผลลัพธ์เทียบเคียงกับคู่เทียบหรือคู่แข่ง

 5. ผลกระทบที่เกิดขึ้น
  แสดงผลลัพธ์ส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของรายวิชา/หลักสูตร หรือมีการขยายผลไปยังหลักสูตรอื่นของส่วนงาน

ข้อมูลทั่วไป

เป็นผลงานที่มีการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน และนำสาเหตุหรือปัจจัยนั้นมาวางแผนปรับปรุง/พัฒนากระบวนการทำงาน โดยใช้หลักการของวงจรคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act: PDCA) /หลักการวิจัย หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการใหม่ โดยแสดงให้เห็นผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น/ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้น และนำไปสู่แนวทาง/ข้อสรุปเพื่อพัฒนาคุณภาพในระยะต่อไป


แบ่งออกเป็น 11 กลุ่มผลงาน 2 รูปแบบ คือ


กลุ่มผลงาน

 1. งานทรัพยากรบุคคล
 2. กระบวนการเรียนการสอน
 3. การบริหารการศึกษา
 4. การพัฒนานักศึกษา
 5. การบริหารการวิจัย
 6. การบริหารงานทั่วไป
 7. การบริการวิชาการ
 8. การบริการสุขภาพ
 9. งานคลังและพัสดุ
 10. Eco University
 11. อื่น ๆ

รูปแบบผลงาน
 1. R2R (Routine to Research)

  กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบของผู้ปฏิบัติงานประจำในการแก้ปัญหาและยกระดับการพัฒนางานที่รับผิดชอบอยู่ให้เป็นความรู้ในเชิงงานวิจัย โดยมีผลลัพธ์เป็นการพัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งส่งผลกระทบให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร


 2. Innovations (นวัตกรรม)
  สิ่งใหม่ๆ เป็นที่เลียนแบบได้ยาก เช่น ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม บริการ วิธีการปฏิบัติ กระบวนการ หรือประสิทธิภาพขององค์กร ที่ผ่านการสร้าง/ออกแบบ/พัฒนา/ปรับปรุง ให้มีความแตกต่างจากเดิม เพื่อใช้แก้ปัญหา หรือปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ทรัพยากรได้น้อยลง ลดความเสี่ยง สร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ลูกค้า พนักงาน สังคม และคู่ค้า)

T


Public Policy Advocacy Award

T


Digital Outcome-based Education Award

S
Storytelling

ข้อมูลทั่วไป

เป็นโครงการเพื่อชี้นำสังคมที่ประสบความสำเร็จ มีฐานคิดอย่างเป็นระบบจากงานวิจัยหรือวิชาการ สามารถเปลี่ยนมุมมองทัศนคติของสาธารณชน และ/หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายระดับประเทศผลงานควรประกอบไปด้วย
 1. ประเด็นชี้นำสังคม
  เนื้อหาประเด็นการชี้นำสังคมตอบโจทย์ปัญหาสังคมและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเชื่อมโยงกับการทำงาน/องค์กรของตนเอง ซึ่งมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างไร และสามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และความเป็นไปได้ที่สุดของการนำไปสู่การกำหนดนโยบายระดับชาติ

 2. วัตถุประสงค์
  วัตถุประสงค์ของโครงการส่งผลกระทบอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน/สังคม/ประเทศ อย่างไร

 3. วิธีการดำเนินการ
  มีกระบวนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานอย่างไร และกำหนดตัวชี้วัดรวมทั้งกลุ่มเป้าหมายอะไรบ้าง รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างไร

 4. ผลลัพธ์
  ผลลัพธ์เป็นอย่างไร มีความสอดคล้อง/สะท้อนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และกระบวนการที่สามารถสร้างการเรียนรู้/ตระหนักรู้ และมีแนวทางที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับชุมชน/สังคมอย่างไร

 5. ผลกระทบที่เกิดขึ้น
  ประโยชน์ทีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน/ หน่วยงาน/ สถาบัน/ประเทศ อย่างไร

ข้อมูลทั่วไป

เป็นการจัดการเรียนการสอน* และการประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวคิด Outcome-Based Education ที่ตอบสนองต่อ Program Learning Outcome แบบ Online ครบวงจรตั้งแต่ การสอนของอาจารย์ การเรียนรู้ของนักศึกษา และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา * Reskill upskill ทั้งแบบ Degree Program และ Non Degree Programผลงานควรประกอบไปด้วย
 1. วิธีการ design /redesign กระบวนการเรียนรู้
  Learning Outcome ของกระบวนการเรียนการสอน/กิจกรรมของกระบวนการเรียนการสอน/รายวิชา สอดคล้องกับ Learning Outcome ของรายวิชา/หลักสูตร

 2. Teaching and Learning
  กระบวนการเรียนการสอนเป็นแบบ Interactive Learning แนวทางการ design /redesign กระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย (Learning Centered Education, Outcome-based Education, Constructivism) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนหนุนเสริม life-long learning (กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และให้มีการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา) และมีการรับฟัง Feedback จากผู้เรียนระหว่างกระบวนการเรียนการสอนนำมาทบทวนปรับปรุงกิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

 3. Student Assessment
  วิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษามีความสอดคล้องกับ Learning Outcome ของกระบวนการเรียนการสอน/กิจกรรมของกระบวนการเรียนการสอน/รายวิชา แนวทางการ design /redesign วิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา มีประสิทธิผล ชัดเจน เข้าใจง่าย ทำซ้ำได้ และลดความแปรปรวนที่อาจเกิดขึ้น

 4. ผลลัพธ์
  แสดงผลลัพธ์การวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การวัดประสิทธิภาพและประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ และเทียบเคียงก่อน และหลังการพัฒนาเป็นอย่างไร

 5. ผลกระทบที่เกิดขึ้น
  แสดงหลักฐานในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน/กิจกรรมของกระบวนการเรียนการสอน/รายวิชา ว่าส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงกระบวนการของรายวิชา/ หลักสูตร และมีการขยายผลไปยังหลักสูตรอื่นอย่างไร

ข้อมูลทั่วไป

เป็นเรื่องที่ปลุกเร้า สร้างพลัง ให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน กับบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

กลุ่มผลงาน
 1. งานทรัพยากรบุคคล
 2. การจัดการความรู้
 3. กระบวนการเรียนการสอน
 4. การบริหารการศึกษา
 5. การพัฒนานักศึกษา
 6. การบริหารการวิจัย
 7. การบริการทั่วไป
 8. การบริการวิชาการ
 9. การบริการสุขภาพ
 10. งานคลังและพัสดุ
 11. Eco University

รูปแบบการนำเสนอ
 1. เล่าผ่านบทความ
 2. เล่าผ่าน Clip สั้น

รางวัล

กลุ่มผลงาน
ที่จัดส่งโดยส่วนงานต้นสังกัด
กลุ่มผลงาน
ที่บุคลากรสามารถจัดส่งได้ด้วยตนเอง
T Team Good Practice
IInnovative Teaching P Oral presentation
(ประมาณ 3 รางวัล)
 1. โล่ประกาศเกียรติคุณ
 2. เกียรติบัตร
 3. เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

T

Public Policy Advocacy Award

(ประมาณ 3 รางวัล)
 1. โล่ประกาศเกียรติคุณ
 2. เกียรติบัตร
 3. เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

(ประมาณ 3 รางวัล)
 1. โล่ประกาศเกียรติคุณ
 2. เกียรติบัตร
 3. เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

T

Digital Outcome-base Education

(ประมาณ 3 รางวัล)

 1. โล่ประกาศเกียรติคุณ
 2. เกียรติบัตร
 3. เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

R2R (Routine to Research)
ดีเด่น (1 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

ชมเชย (3 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 2,500 บาท

Innovations (นวัตกรรม)

ดีเด่น (1 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

ชมเชย (3 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 2,500 บาท
C
Poster presentation
R2R (Routine to Research)
ดีเด่น (1 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท

ชมเชย (3 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท

Innovations (นวัตกรรม)

ดีเด่น (1 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท

ชมเชย (3 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท

Popular Vote

(1 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
S
Storytelling

ให้นำเสนอ
(4 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท

การนำเสนอในวันมหกรรม

Key Dates !
ยืนยันนำเสนอผลงาน 21 ต.ค. 63
ปิดลงทะเบียนเข้าร่วม 15 พ.ย. 63
จัดส่งไฟล์ Poster บนระบบ ภายใน 1-10 พ.ย. 63
นำเสนอผลงาน 24 พ.ย. 63

ข้อพึงระวัง

 1. ต้องลงทะเบียนยืนยันการนำเสนอผลงานภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2563
 2. จัดส่งไฟล์เอกสารในแต่ละประเภท ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2563 บนระบบจัดส่งผลงาน
 3. ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก (ในประเภท Oral และ Poster Presentation) จะถูกเผยแพร่บน Website Mahidol Quality Fair#2020 ในระบบ Intranet และจัดพิมพ์ลงบนหนังสือรวบรวมผลงาน
 4. ผู้ส่งผลงาน และผู้ร่วมทำผลงาน ต้องลงทะเบียนบนระบบเข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั่วไป
 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


การจัดทำเอกสารและสื่อนำเสนอ

T
Oral Presentation
I
Poster Presentation
P Story Telling
โปรดสนใจ
 1. ระยะเวลาในการนำเสนอผลงาน 10 นาที และช่วงตอบคำถาม 5 นาที
 2. ไม่จำกัดเทคนิค กระบวนการ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ หากนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint แนะนำอัตราส่วนที่แสดงผลได้ดีอยู่ที่ 16:9
 3. นำไฟล์นำเสนอผลงาน มาบันทึกลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้จัดกิจกรรมในเวลา 7.00 น. ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
 4. จัดพิมพ์ผลงานที่นำเสนอ (Handout) จำนวน 10 ชุด (ขนาด 4 Slide / 1 แผ่น) เพื่อมอบให้คณะกรรมการฯ ในวันมหกรรม
 5. ผู้จัดกิจกรรม อำนวยความสะดวกเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการนำเสนอ และขอสงวนสิทธิ์ไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์ใด ๆ นอกเหนือที่ผู้จัดเตรียมไว้
 6. เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดปัญหากับฟ้อนต์ MS.ppt ผู้ส่งผลงานควร Embed font ให้แล้วเสร็จก่อนส่งผลงาน
  ดูวิธีการ Embed font ได้ที่นี่
โปรดสนใจ
 1. จัดทำผลงานในรูปแบบ Poster ขนาด 80 x 200 ซม. (ไม่จำกัดรูปแบบ-องค์ประกอบในการนำเสนอ)
 2. เมื่อจัดทำเสร็จแล้ว ขอให้บันทึกและจัดส่งไฟล์ ในรูปแบบ .jpg และ .pdf บนระบบจัดส่งผลงาน
  ในวันที่ 1- 10 พฤศจิกายน 2563
 3. ผู้จัดกิจกรรมให้บริการจัดพิมพ์ Poster หรือการแสดงผลในรูปแบบอื่น ๆ โดยที่เจ้าของผลงานไม่ต้องจัดพิมพ์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายและนำมาติดตั้งเองแต่ประการใด

ตัวอย่างการจัดทำ Poster
(ไม่บังคับแต่ประการใด)
 1. Poster Template (MS.PowerPoint)
 2. Poster Template (AI)
 3. MQF2020_Logo (JPG)
 4. MQF2020_Logo (PNG)

โปรดสนใจ
 1. ระยะเวลาในการนำเสนอผลงาน 10 นาที และช่วงตอบคำถาม 5 นาที
 2. ไม่จำกัดเทคนิค กระบวนการ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ หากนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint แนะนำอัตราส่วนที่แสดงผลได้ดีอยู่ที่ 16:9
 3. เมื่อจัดทำเสร็จแล้ว ขอให้บันทึกและจัดส่งไฟล์ ในรูปแบบ .ppt หรือ .pptx บนระบบจัดส่งผลงาน
  ในวันที่ 1- 10 พฤศจิกายน 2563
 4. ผู้จัดกิจกรรม อำนวยความสะดวกเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการนำเสนอ และขอสงวนสิทธิ์ไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์ใด ๆ นอกเหนือที่ผู้จัดเตรียมไว้
 5. เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดปัญหากับฟ้อนต์ MS.ppt ผู้ส่งผลงานควร Embed font ให้แล้วเสร็จก่อนส่งผลงาน
  ดูวิธีการ Embed font ได้ที่นี่

ผลงานที่ได้รับการพิจารณานำเสนอในมหกรรมคุณภาพ

 1. หมายเลขผลงาน ได้ถูกปรับเปลี่ยนตามกลุ่มผลงาน ผู้ส่งผลงานโปรดจดจำหมายเลขผลงานใหม่ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
 2. หากรายชื่อด้านล่าง ไม่แสดงผล ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล และรางวัล ได้ที่นี่ (โปรดคลิก)


New.NO.
Ref. NO
ชื่อผลงาน - หน่วยงาน
ประเภท
ผู้นำเสนอผลงาน
รางวัล
         

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ โดย Cisco Webex Meetings เราจะจัดส่ง รหัสและช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดส่งไปยัง Email Address ที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ก่อนวันมหกรรม หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว
 2. ในกรณีที่ท่านได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรม ณ มหิดลสิทธาคาร ในระบบลงทะเบียนนี้แล้ว และสนใจเปลี่ยนเป็นประเภทเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ โดย Cisco Webex Meetings ขอให้ท่านแจ้งความประสงค์กลับมายังมหกรรมคุณภาพ ในช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
 3. หากรายชื่อด้านล่าง ไม่แสดงผล ท่านสามารถดูได้ที่นี่ (โปรดคลิก)

         
ลำดับ
เวลา
ชื่อ-สกุล
ส่วนงาน / สังกัด
 
         

ผังการจัดนิทรรศการ

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่

สอบถาม ขอความช่วยเหลือ ผ่าน Line @ Official
http://nav.cx/emITFlD คลิกเลย
----------------------------------------------------------------

ปิยะณัฐ พรมสาร/ สุภัทร์ษา เที่ยงอารมย์
โทร 0 2849 6062, 0 2849 6062-5
email address: mahidolqd@mahidol.edu
ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
หรือที่ Facebook Fanpage: facebook.com/MahidolQD/
----------------------------------------------------------------
สำนักงานโครงการมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 0 2849 6062 - 4, 0 2849 6065 โทรสาร 0 2849 6061
Website: https://op.mahidol.ac.th/qd/
----------------------------------------------------------------
แผนที่การเดินทาง ในรูปแบบ Portable Document Format (PDF)