โครงการอบรมสุขาภิบาล ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้มหิดลได้จัดโครงการอบรมสุขาภิบาลขึ้น โดยเชิญวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ นายจิรปทีปต์ คิงขุนทด (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล) และนายพงศ์ขจร ศุภสิริวิทยา (เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพุทธมณฑล) มาให้ความรู้กับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลอาหารและปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานความสะอาดในการประกอบกิจการด้านอาหาร เนื่องจากผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนั้นเป็นผู้ที่มีบทบาทโดยตรงในการเลือกวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ มาประกอบอาหารให้ผู้บริโภคได้รับประทาน รวมทั้งยังเป็นผู้ที่มีบทบาทในการควบคุมและพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านอาหารของตนให้ได้มาตรฐานอีกด้วย