โครงการอบรม ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้มหิดลได้จัดอบรมซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและขั้นตอนการอพยพในกรณีที่เกิดไฟไหม้ภายในอาคาร และได้เชิญวิทยากรจาก สถานีดับเพลิง เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว มาให้ความรู้และสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยมีศูนย์บริหารความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการซ้อมอพยพครั้งนี้ด้วย