Mahidol University l Photo Gallery  

 
 

Facebook

Twitter YouTube
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 27 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโอกาสเข้าดูงานด้านการบริหารจัดการอาคารและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ โดยมีนายไพรัตน์ แดงเอม หัวหน้างานบริการกลางและยานพาหนะ กองบริหารงานทั่วไป บรรยายเรื่อง "การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการภายในอาคาร" พร้อมด้วยนางสาวเยาวภา มังคละ หัวหน้างานบริหารพัสดุ กองคลัง บรรยายเรื่อง "การบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" และ นายวดิษ บุญคำภาว์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม บรรยายเรื่อง "การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ" ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นในช่วงบ่ายได้นำคณะศึกษาดูงานนั่งรถรางเยี่ยมชมโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

 
 
 
     
 

MU Webmail

Student Webmail

VPN

ข่าวรับสมัครงาน

MU Must Know

Photo Gallery

IT Service

แผนที่มหาวิทยาลัย

   
 
 

Copyright © 2012 By Public Relations, Office of the President, Mahidol University. All rights reserved.
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 66 (0) 2849-6208-10