Mahidol University l Photo Gallery  

 
 

Facebook

Twitter YouTube
 
 
 
หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร
การที่องค์การใดองค์การหนึ่ง  จะสามารถพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้า  และก้าวไปในจุดที่เหมาะสม ที่สำคัญสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนั้น   คนในองค์การล้วนแต่มีพฤติกรรมที่ยึดถือร่วมกัน  เป็นความนิยมร่วมกันที่สร้างรากฐานจากการปฏิบัติจากคนสู่คน  จากกลุ่มสู่กลุ่ม จากสังคมสู่สังคม  ค่านิยมเหล่านั้น หากยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน  แสดงออกถึงพฤติกรรมดีๆ ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ก็อาจจะกล่าวได้ว่าองค์การนั้นมี “วัฒนธรรมองค์การ”  ที่เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์การสู่ความอยู่รอดอย่างยั่งยืน 
[+]
อ่านต่อ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ
เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง รวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล มีความประพฤติดี สำนึกในหน้าที่ สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพและตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
[+] อ่านต่อ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
โดยที่ข้าราชการพลเรือนมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่าย ฉะนั้นเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีความประพฤติดี สำนึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงสมควรให้
[+] อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ จรรโลง ถ่ายทอดเทคโนโลยีและประยุกต์วิชาการตลอดจนบ่มเพาะบัณฑิต เพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติ บัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรมกำกับ ย่อมเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม เพราะเป็นความดีงามที่แท้จริง อันเป็นที่มาแห่งความสงบสุขของสังคมโลก
[+] อ่านต่อ

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
1. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติในมาตรา 77 ว่า "รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมืองจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและพนักงาน หรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่"
[+] อ่านต่อ
 
 
 
     
 

MU Webmail

Student Webmail

VPN

ข่าวรับสมัครงาน

MU Must Know

Photo Gallery

IT Service

แผนที่มหาวิทยาลัย

   
 
 

Copyright © 2012 By Public Relations, Office of the President, Mahidol University. All rights reserved.
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 66 (0) 2849-6208-10