มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลโครงการ Mahidol Energy Awards 2019 มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการมอบรางวัลการประกวดโครงการ Mahidol Energy Awards 2019 ซึ่งเป็นโครงการที่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำขึ้น เป็นปีที่3 โดยเป้าหมายหลักในปีนี้จะมุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์พลังงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเป็นแรงสนับสนุนให้ประชาคมมหิดลมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้มีผู้บริหารส่วนงานเข้ารับรางวัลในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 16/2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประเภททีมงานด้านพลังงาน รางวัลรองชนะเลิศ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รางวัลชมเชย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทโปสเตอร์ผลการอนุรักษ์พลังงานรวมประจำปี รางวัลชนะเลิศ คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ลดเครื่องดื่มประเภทที่มีน้ำตาลและลดใช้แก้วพลาสติก”

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด “โครงการรณรงค์ลดเครื่องดื่มประเภทที่มีน้ำตาลและลดใช้แก้วพลาสติก” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนโยบายในการลดเครื่องดื่มประเภทที่มีน้ำตาลและลดใช้แก้วพลาสติกของมหาวิทยาลัย ณ Cafe Amazon for Chance สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco University) ซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนในการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินโครงการเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นต้นแบบให้แก่มหาวิทยาลัยอื่นรวมทั้งร้านสะดวกซื้อชั้นนำ ซึ่งปัญหาขยะพลาสติกเป็นประเด็นที่สังคมและทั่วโลกให้ความสนใจ งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจึงได้มีแนวคิดในการรณรงค์ลดใช้แก้วพลาสติก โดยเริ่มจากการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยและร่วมมือกับร้านจำหน่ายเครื่องดื่มในวิทยาเขตศาลายา…

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบต้นไม้ “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก”

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบต้นไม้  “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก” ซึ่งจัดโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อดำเนินงานในการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาเขตพญาไท   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เป็นประธานเปิดตัวโครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก  โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป  สิงหศิวานนท์  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  ร่วมกล่าวในนามตัวแทนกลุ่มคณะในวิทยาเขตพญาไท  จากนั้น  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมด้วยคณบดีหรือผู้แทนส่วนงานคณะต่างๆ ในวิทยาเขตพญาไท  รับมอบของที่ระลึกโครงการปลูกต้นไม้ฯ จากรักษาการแทนรองอธิการบดีฯ  และถ่ายภาพร่วมกัน  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562  ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Featured

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MU SDGs Talk”

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดงาน “MU SDGs Talk” เพื่อดำเนินการตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ตามมาตรฐานสากล และสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอก ได้รับความรู้และก่อให้เกิดแรงบันดาลในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่เป้าหมาย 17 SDG Goals ณ บริเวณโถงด้านหน้ามหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก นายโชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ร่วมพูดสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ร่วมงาน มีการนำเสนอผลงานของทีม Binbin เจ้าของผลงาน MU Smart-Bin & MU-Recycle Application ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ…