วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรอย่างครบวงจร

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเก็บรักษาพันธุ์พืชสมุนไพร ทั้งในแปลงปลูกและในรูปแบบอื่น ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ
  2. ใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพร
  3. ให้การศึกษาในด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชสมุนไพร
  4. วิจัยและสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพร การพัฒนาพันธุ์สมุนไพรให้บริการทางวิชาการหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพืชสมุนไพร แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย บุคคล หรือหน่วยงานภายนอก ทั้งที่เป็นภาครัฐและเอกชน
  5. สร้างฐานข้อมูลและสื่อสารข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชสมุนไพร เพื่อสร้างความตระหนักต่อความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชสมุนไพรในระดับชาติและนานาชาติ
  6. จัดหาทุนและรายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
  7. ติดต่อประสานงานและดำเนินการเพื่อให้เกิดความร่วมมือเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
  8. ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตราสัญลักษณ์

ความหมายตราlogo
gdpr-image
นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน.