คณะกรรมการนโยบาย
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

banjong-president-2

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
(ประธาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
(กรรมการ)

ดร.โชค บูลกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(กรรมการ)

คุณฮาราลด์ ลิงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(กรรมการ)

คุณอรุษ นวราช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(กรรมการ)

ดร.ก่องกานดา ชยามฤต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(กรรมการ)

รศ. ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
(กรรมการ)

นายปัญญา ธำรงธีระกุล
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์
(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
(กรรมการและเลขานุการ)

gdpr-image
นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน.