กองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล ภายใต้มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้การช่วยเหลือนักศึกษาที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อสนับสนุนโครงการ / กิจกรรม / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพในระดับมหาวิทยาลัย หรือชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตที่เกี่ยวข้อง
 3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/ กิจกรรม ในลักษณะที่เป็นการระดมทุนสำหรับช่วยเหลือนักศึกษา
 4. เพื่อสนับสนุนนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดจากอุบัติภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ
 5. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนา ป้องกัน ส่งเสริม สุขภาพนักศึกษา
 6. เพื่อช่วยเหลือ / สนับสนุน กิจกรรม หรือการดำเนินงานอื่น ๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 7. เพื่อให้การช่วยเหลือนักศึกษาที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 8. เพื่อสนับสนุนโครงการ / กิจกรรม / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพในระดับมหาวิทยาลัย หรือชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตที่เกี่ยวข้อง
 9. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/ กิจกรรม ในลักษณะที่เป็นการระดมทุนสำหรับช่วยเหลือนักศึกษา
 10. เพื่อสนับสนุนนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดจากอุบัติภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ
 11. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนา ป้องกัน ส่งเสริม สุขภาพนักศึกษา
 12. เพื่อช่วยเหลือ / สนับสนุน กิจกรรม หรือการดำเนินงานอื่น ๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนช่วยเหลือ

 1. เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และมีความขัดสนทางการเงิน ยากไร้ ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่าย ส่วนเกินจากค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นได้
  หรือ
  เป็นนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเจ็บป่วย ซึ่งสิทธิการรักษาไม่ครอบคลุม ได้แก่ การปลูกถ่ายตับ การเปลี่ยนไต และเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก เป็นต้น หรือ มีการใช้ยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์บางรายการที่ไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิที่ผู้ป่วยต้องชำระเอง หรือ กรณีส่งต่อด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินซึ่งเกินระยะทาง หรือกรอบอัตราที่กำหนด หรือ กรณีการดำเนินการผิดขั้นตอน ใช้สิทธิไม่ถูกต้อง หรือยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ กรณีที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกิดจากการรักษาพยาบาลได้ ทำให้ต้องแบกภาระหนี้สิน หรือไม่อาจทำการรักษาต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรือ กรณีที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทุพพลภาพและยังสามารถศึกษาต่อได้
  หรือ
  เป็นนักศึกษาที่ตนเองหรือครอบครัวได้รับผลกระทบจากการเกิดจากอุบัติภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ
 1. หากนักศึกษามีประวัติทำกิจกรรมช่วยเหลือมหาวิทยาลัย หรือสังคม เป็นที่ประจักษ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารหลักฐานที่ใช้

 1.   ใบคำร้องขอทุนช่วยเหลือ จาก กองทุนสุขภาพนักศึกษา ม. มหิดล
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
 3. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติในการรับทุนช่วยเหลือ เช่น
  • หลักฐานที่แสดงว่า สิทธิการรักษาไม่ครอบคลุม การปลูกถ่ายตับ การเปลี่ยนไตและเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก เป็นต้น
  • หลักฐานที่แสดงว่า มีการใช้ยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์บางรายการที่ไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
  • หลักฐานที่แสดงว่า มีการส่งต่อด้วยรถพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งเกินระยะทางหรือกรอบอัตราที่กำหนด
  • หลักฐานที่แสดงว่า มีการดำเนินการผิดขั้นตอน ใช้สิทธิไม่ถูกต้อง หรือ ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน
  • หลักฐานที่แสดงว่า ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกิดจากการรักษาพยาบาลได้ ทำให้ต้องแบกภาระหนี้สิน หรือไม่อาจทำการรักษาต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
  • หลักฐานที่แสดงว่า ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทุพพลภาพ แต่ยังสามารถศึกษาต่อได้
 4. เขียนรายงานอธิบายความจำเป็นและเหตุผลในการขอรับทุนช่วยเหลือไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมคำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
  นักศึกษา หรือผู้ปกครอง หรือ ผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ดูแลนักศึกษา (กรณี นักศึกษาไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้) ส่งใบคำร้องขอทุนช่วยเหลือ จาก กองทุนสุขภาพนักศึกษา ม. มหิดล ถึง ประธานคณะกรรมการจัดการกองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล หรือ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สามารถศึกษาแนวทางการบริหารกองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล ได้ที่นี่

 • แนวทงการดำเนินงานในการบริหารกองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล (ภาษาไทย)
 • Announcement of the Student Health Fund Management Committee, Mahidol University
  Operational guidelines in the administration of “Mahidol University Student Health Fund