15/11/2021

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Notebook for MU Student)

22/11/2021

Take care yourself Welcome back to MU

22/11/2021

ASEAN In Today’s World 2022

22/11/2021

ENVI TALK #2 ในหัวข้อ “บรรณจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม” (Packaging & Environment)

23/11/2021

รับสมัครโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ” (Ajinomoto Talent Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2564

24/11/2021

รับสมัครโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565

03/12/2021

Transformative Learning “4 ทิศ พิชิตความสัมพันธ์

06/12/2021

Actions towards Sustainability Goals

08/12/2021

Sleep hygiene สุขอนามัยที่ดีของการนอนหลับ