19/08/2021

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

01/09/2021

“โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิด 19” บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด ประจําปี 2564

15/09/2021

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาใหม่ รหัส 64)

26/10/2021
boonrawd_banner

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “บุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564

29/10/2021

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิชิน โสภณพนิช