กองกิจการนักศึกษา มหิดล

Student Transform

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลด้วยกระบวนการ Transformative Learning

ความเป็นมา

จากนโยบายการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้าน Excellence in Outcome based education for globally-competent graduates โดยฝ่ายการศึกษามีการดำเนินการ Education Transform และฝ่ายกิจการนักศึกษามีการดำเนินการประกอบด้วย Student Transform Personnel Transform และTeacher Transform จึงนำมาซึ่งการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกกระบวนกรเพื่อพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลTOT (Training of Trainer) เพื่อสร้างกระบวนกร และเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เกื้อกูลให้ผู้เรียนได้ค้นพบและตระหนักรู้ในศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงของตนเอง

จากนโยบายการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้าน Excellence in Outcome based education for globally-competent graduates โดยฝ่ายการศึกษามีการดำเนินการ Education Transform และฝ่ายกิจการนักศึกษามีการดำเนินการประกอบด้วย Student Transform Personnel Transform และTeacher Transform จึงนำมาซึ่งการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกกระบวนกรเพื่อพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลTOT (Training of Trainer) เพื่อสร้างกระบวนกร และเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เกื้อกูลให้ผู้เรียนได้ค้นพบและตระหนักรู้ในศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงของตนเอง

มหาวิทยาลัยมหิดล นำกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง Transformative Learning มาเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กล่าวคือ

– เป็นคนดี หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการดำเนินชีวิต รวมตลอดถึงมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคมและโลก มีจิตอาสาและคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

– มีปัญญา หมายถึง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนเอง มีทักษะในการแสวงหาความรู้และสามารถนำความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ตนเองมีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมส่วนร่วม พร้อมทั้งรู้เท่าทันการ เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

– นำพาสุข หมายถึง สามารถดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของตนเอง จนสามารถสร้างความสุขในการดำเนินชีวิตได้ พร้อมทั้งมีจิตใจที่ตั้งมั่น เปิดกว้าง เปิดรับความแตก ต่างหลากหลายและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเครียด ความกดดันและปัญหาต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา

บัณฑิตที่พึงประสงค์ คือการการพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ใน 3 มิติ คือ การพัฒนาทางด้านมุมมอง วิธีคิด ที่มีต่อชีวิตและโลกสรรพสิ่งรอบๆ ตัวให้ถูกต้องตาม ความเป็นจริง เพื่อจะทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว การพัฒนาทางจิตใจ ให้มีสมรรถภาพ (เข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ) คุณภาพ (มีสติ มีสมาธิ มีความรักความเมตตา) และมีความสุข (ร่าเริง เบิกบาน แจ่มใส สนุกสนาน) การพัฒนา ทางด้านท่าที การกระทำหรือพฤติกรรม ดำเนินชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองแต่ให้พร้อมที่จะแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน (จรายุทธ สุวรรณชนะ, 2558:โครงการอบรมพัฒนานักศึกษา ด้วยการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง Transformative Learning มหาวิทยาลัยมหิดล)

เนื้อหาการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่าง ตารางการเรียนรู้ประจำวัน

วัน เช้า เที่ยง บ่าย เย็น ค่ำ
วันแรก แนะนำตัว/ความคาดหวัง

การสร้างความสัมพันธ์

พัก การรู้จักตนเอง/ผู้อื่น

การเคารพความแตกต่าง

พัก ทักษะการแสวงหาความรู้

ทักษะชีวิต ทักษะผุ้นำ

วันที่สอง การทำงานร่วมบนพื้นฐานของความแตกต่างหลากหลาย พัก การพัฒนาภาวะผู้นำ         ที่ประสานพลังกลุ่ม พัก ทักษะการแสวงหาความรู้

ทักษะชีวิต ทักษะผู้นำ

วันที่สาม เครื่องมือในการดูแลตนเอง

การเห็นคุณค่าและเชื่อมั่น   ในตนเอง

พัก เป้าหมายชีวิต

สรุป/ประเมิน

 –  –

ที่มา: ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา โครงการฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Leaning) , 2558