กองกิจการนักศึกษา มหิดล

Student Transform

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลด้วยกระบวนการ Transformative Learning

ความเป็นมา

จากนโยบายการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้าน Excellence in Outcome based education for globally-competent graduates โดยฝ่ายการศึกษามีการดำเนินการ Education Transform และฝ่ายกิจการนักศึกษามีการดำเนินการประกอบด้วย Student Transform Personnel Transform และTeacher Transform จึงนำมาซึ่งการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกกระบวนกรเพื่อพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลTOT (Training of Trainer) เพื่อสร้างกระบวนกร และเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เกื้อกูลให้ผู้เรียนได้ค้นพบและตระหนักรู้ในศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงของตนเอง

จากนโยบายการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้าน Excellence in Outcome based education for globally-competent graduates โดยฝ่ายการศึกษามีการดำเนินการ Education Transform และฝ่ายกิจการนักศึกษามีการดำเนินการประกอบด้วย Student Transform Personnel Transform และTeacher Transform จึงนำมาซึ่งการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกกระบวนกรเพื่อพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลTOT (Training of Trainer) เพื่อสร้างกระบวนกร และเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เกื้อกูลให้ผู้เรียนได้ค้นพบและตระหนักรู้ในศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงของตนเอง

มหาวิทยาลัยมหิดล นำกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง Transformative Learning มาเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กล่าวคือ

– เป็นคนดี หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการดำเนินชีวิต รวมตลอดถึงมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคมและโลก มีจิตอาสาและคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

– มีปัญญา หมายถึง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนเอง มีทักษะในการแสวงหาความรู้และสามารถนำความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ตนเองมีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมส่วนร่วม พร้อมทั้งรู้เท่าทันการ เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

– นำพาสุข หมายถึง สามารถดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของตนเอง จนสามารถสร้างความสุขในการดำเนินชีวิตได้ พร้อมทั้งมีจิตใจที่ตั้งมั่น เปิดกว้าง เปิดรับความแตก ต่างหลากหลายและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเครียด ความกดดันและปัญหาต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา

บัณฑิตที่พึงประสงค์ คือการการพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ใน 3 มิติ คือ การพัฒนาทางด้านมุมมอง วิธีคิด ที่มีต่อชีวิตและโลกสรรพสิ่งรอบๆ ตัวให้ถูกต้องตาม ความเป็นจริง เพื่อจะทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว การพัฒนาทางจิตใจ ให้มีสมรรถภาพ (เข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ) คุณภาพ (มีสติ มีสมาธิ มีความรักความเมตตา) และมีความสุข (ร่าเริง เบิกบาน แจ่มใส สนุกสนาน) การพัฒนา ทางด้านท่าที การกระทำหรือพฤติกรรม ดำเนินชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองแต่ให้พร้อมที่จะแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน (จรายุทธ สุวรรณชนะ, 2558:โครงการอบรมพัฒนานักศึกษา ด้วยการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง Transformative Learning มหาวิทยาลัยมหิดล)

เนื้อหาการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่าง ตารางการเรียนรู้ประจำวัน

วัน เช้า เที่ยง บ่าย เย็น ค่ำ
วันแรก แนะนำตัว/ความคาดหวัง

การสร้างความสัมพันธ์

พัก การรู้จักตนเอง/ผู้อื่น

การเคารพความแตกต่าง

พัก ทักษะการแสวงหาความรู้

ทักษะชีวิต ทักษะผุ้นำ

วันที่สอง การทำงานร่วมบนพื้นฐานของความแตกต่างหลากหลาย พัก การพัฒนาภาวะผู้นำ         ที่ประสานพลังกลุ่ม พัก ทักษะการแสวงหาความรู้

ทักษะชีวิต ทักษะผู้นำ

วันที่สาม เครื่องมือในการดูแลตนเอง

การเห็นคุณค่าและเชื่อมั่น   ในตนเอง

พัก เป้าหมายชีวิต

สรุป/ประเมิน

 –  –

ที่มา: ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา โครงการฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Leaning) , 2558

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save