หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กร

นายปเนต กุลฉันท์วิทย์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

02 - 849 - 4527


หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

นายสิทธิชัย โสน้ำเที่ยง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

02 - 849 - 4236


นายวิเชียร ขุนทรง

ช่างซ่อมบำรุง

02 - 849 - 4236


หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวธารีย์ณิชา ลีพีรวิทิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

02 - 849 - 4527


นายบดินทร์ ศรีสรฉัตร์

นักวิชาการสารสนเทศ

02 - 849 - 4527


นายศรุต แซ่สือ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

02 - 849 - 4236