รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564
19/08/2021
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
08/09/2021

“โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิด 19” บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด ประจําปี 2564

“โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิด 19” บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด ประจําปี 2564

ทุนละ  45,000  บาท ต่อปีการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ทั้งหลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติใน สาขาหรือคณะ ดังนี้ คณะ/สาขา วิทยาศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์ , แพทยศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์ , บัญชี , นวัตกรรม , เกษตรศาสตร์ , เทคโนโลยี (ไอที) เท่านั้น
 1. มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.80
 2. เป็นผู้สูญเสียบิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิด 19 (มีสำเนาใบมรณบัตรที่ระบุการเสียชีวิตจากโควิด 19)
 3. มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ไม่เป็นผู้ได้รับทุนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
 4. มีเป้าหมายชัดเจน และมุ่งมั่นในการศึกษา
 5. ได้รับการรับรองประวัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาของสถาบันการศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ
 6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทุนการศึกษาฯ ได้

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา “โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะจากสถานการณ์โควิด 19” บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด ประจําปี 2564 พร้อมด้วยเรียงความ เขียนถึงวัตถุประสงค์และความจําเป็นในการศึกษาต่อ จํานวน 2 หน้า A4 แนบภาพประกอบความเป็นอยู่โดยละเอียด และต้องมีข้อความรับรองจาก “ส่วนของคุณครู/เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลทุนการศึกษา” (ในใบสมัคร หน้า 2) ให้ครบถ้วน
 2. สําเนาใบมรณบัตรที่ระบุการเสียชีวิตของบิดา หรือมารดา หรือผู้มีอุปการะคุณจากการแพร่ระบาดโควิด 19
 3. เอกสารรับรองทางการศึกษา /ผลการเรียน
 4. สําเนาบัตรประชาชน
 5. สําเนาทะเบียนบ้าน
 6. รูปถ่าย (ที่เป็นปัจจุบันอย่างน้อยไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป

หมายเหตุ:

 1. หลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมด ให้บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .pdf หรือ .jpg
 2. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ เขียนด้วยลายมือบรรจง เท่านั้น
 3. อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถรับรองและลงความเห็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

ดาวน์โหลดใบสมัคร:  ใบสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:  รายละเอียดโครงการ

ขอให้นักศึกษากรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ และแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน

แล้วส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครโดยตรง

ไปที่ Email : CSR@THAICITY.CO.TH  เท่านั้น

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2564 เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 849 4512 (พี่แอ้)