ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์
14/07/2021
ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อรับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2565
13/08/2021

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ประเภททุนการศึกษา

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลฯ

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาใหม่ รหัส 64) ประเภททุนช่วยเหลือ ทุนละ 5,000 บาท  จำนวน 200 ทุน  รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  โดยได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

1.เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับก่อนปริญญาตรีและปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาใหม่ รหัส 64)

2.เป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่

 1. เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ
 2. เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
 3. เป็นผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลกระทบด้านรายได้ของนักศึกษาหรือผู้ปกครอง ผลกระทบด้านการทำงานของผู้ปกครองอันเนื่องจากสาเหตุการถูกไล่ออก หรือให้ออกจากงาน หรือ  ถูกพักงานชั่วคราว หรือ สถานประกอบการถูกปิด หรือ ไม่สามารถประกอบกิจการได้ เป็นต้น

หลักฐานประกอบการสมัคร

1.ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ รหัสนักศึกษา_ใบสมัคร.pdf  ตัวอย่าง 64XXXXX_ใบสมัคร.pdf

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ รหัสนักศึกษา_ID Card.pdf ตัวอย่าง 64XXXXX _ID Card.pdf

3.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ชุด (สามารถ capture หน้าบัตรประจำตัวนักศึกษา (Virtual Student ID Card) จาก We Mahidol Application แทนสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาได้) โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ รหัสนักศึกษา_Student ID Card.pdf  ตัวอย่าง 64XXXXX _Student ID Card.pdf

4.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นชื่อของนักศึกษา จำนวน 1 ชุด  (ถ้ามี) โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ รหัสนักศึกษา_Book Bank.pdf  ตัวอย่าง 64XXXXX _Book Bank.pdf

กรณีที่ นักศึกษาไม่มีสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอให้เตรียมเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นชื่อของนักศึกษา หากท่านได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุน  ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารนี้มาภายหลัง

5.รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม รายงานผลกระทบฯ
  รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ รหัสนักศึกษา_รายงานผลกระทบ.pdf  ตัวอย่าง 64XXXXX _รายงานผลกระทบ.pdf

6.หลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ได้แก่

 • 6.1 ใบรับรองแพทย์ ในกรณีเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ รหัสนักศึกษา_ใบรับรองแพทย์.pdf  ตัวอย่าง 64XXXXX _ใบรับรองแพทย์.pdf
 • 6.2 ใบรับรองแพทย์ของสมาชิกในครอบครัวว่าเป็นผู้ติดเชื้อ ในกรณีที่นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ รหัสนักศึกษา_ใบรับรองแพทย์ของสมาชิก.pdf ตัวอย่าง 64XXXXX _ใบรับรองแพทย์ของสมาชิก.pdf
 • 6.3 หลักฐานการกักตัว ในกรณีที่นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ รหัสนักศึกษา_หลักฐานการกักตัว.pdf  ตัวอย่าง 64XXXXX _หลักฐานการกักตัว.pdf
 • 6.4 หลักฐานการถูกพักงานหรือเลิกจ้างของนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาได้รับผลกระทบด้านรายได้ โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ รหัสนักศึกษา_หลักฐานการถูกพักงานของตนเอง.pdf  ตัวอย่าง 64XXXXX _หลักฐานการถูกพักงานของตนเอง.pdf
 • 6.5 หลักฐานการถูกพักงานหรือเลิกจ้างของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ปกครองของนักศึกษาได้รับผลกระทบด้านรายได้ โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ รหัสนักศึกษา_หลักฐานการถูกพักงานของผู้ปกครอง.pdf  ตัวอย่าง 64XXXXX _หลักฐานการถูกพักงานของผู้ปกครอง.pdf
 • 6.6 หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา  กรณีที่ นักศึกษายังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถติดต่อรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/ อาจารย์ประจำคณะ ของคณะต้นสังกัด หรืออาจารย์ระดับชั้นมัธยมปลายจากสถานศึกษาเดิม  เป็นผู้รับรองและลงความเห็นได้
    หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ รหัสนักศึกษา_การรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf  ตัวอย่าง 64XXXXX _การรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf

หมายเหตุ:

 1. หลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมด ให้บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .pdf และตั้งชื่อไฟล์ตามที่ระบุไว้
 2. การลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ลงนามด้วย ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

ขั้นตอนการสมัคร

1.นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษา ศึกษารายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน และหลักฐานประกอบการสมัครอย่างละเอียด

2.ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ   ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน โดยการเขียนด้วยลายมือบรรจง หรือ การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

3.ดาวน์โหลด รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และเขียนรายงานผลกระทบฯ อย่างละเอียด โดยการเขียนด้วยลายมือบรรจง หรือ การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

4.แนบหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ตามหลักฐานประกอบการสมัครข้อ 3.6) เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

5.เตรียมหลักฐานประกอบการสมัครต่างๆ ให้ครบถ้วน/ บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .pdf  พร้อมตั้งชื่อไฟล์ ตามที่ระบุไว้ และการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6.กรอกแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ออนไลน์ ผ่านทาง Google Forms  ได้ที่ http://bit.ly/Apply_Covid19Grant64 หรือ QR Code

7.อัปโหลดเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วน  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564  โดยถือวันที่และเวลาในการส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดทาง Google Form เป็นสำคัญ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลฯ

 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
  รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาใหม่ รหัส 64)
  หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :  089 924 3993  หรือ  089 665 7979

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save