126 | บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา
17/06/2021
128 | MU Condo
17/06/2021

127 | หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)

Mahidol Dormitories (MU Home)

For the academic year 2021, Mahidol University provides 6 affordable on-campus student dormitories for Thai and international students. A variety of welfare facilities and on-site services are available to ensure student well-being and holistic experience in Salaya Campus. First-year students living in MU Home will be encouraged to take part in student development activities. Student requests and appeals can be submitted directly to the dormitory service staff or forward to the Mahidol Home Student Committee for further consideration.

Male Dormitories

No. Title Size Bed/Room Room Dormitory fee
6-7 Chaiyaphreuk House 22sq.m. 2 2 Person Room 6,000 ฿/Semester
8-9 Kanpai Mahidol House 22sq.m. 2 2 Person Room 6,000 ฿/Semester

Female Dormitories

No. Title Size Bed/Room Room Dormitory fee
10 Leelawadee House 40sq.m. 4 2 Person Room 6,000 ฿/Semester

*The electricity bill per unit is 6 Baht.
*The wastewater treatment fee is 200 ฿/Semester.

Contact

Tel: 066-104-5599
Website: https://op.mahidol.ac.th/sa/mahidoldorm
E-mail: mahidoldorm@gmail.com
Line: @mahidoldorm
Facebook:
Mahidol Dormitory Unit Facebook: https://www.facebook.com/mahidoldorm
Mahidol Home Student Committee Facebook: https://www.facebook.com/MahidolHomeSC

หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)

ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการหอพักทั้งหมด จำนวน 6 อาคาร สำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ พร้อมจัดสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการต่างๆให้แก่นักศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสร้างประสบการณ์ที่ดีในการชีวิตที่มหิดล ศาลายา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่พักอาศัยอยู่ในหอในหรือ “บ้านมหิดล” จะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลากหลายรูปแบบ กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับการพักอาศัยหรือมีข้อร้องเรียน นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่งานหอพักนักศึกษาได้โดยตรง หรือแจ้งผ่านคณะกรรมการนักศึกษาบ้านมหิดล

หอพักชาย

หอ ชื่อ ขนาดห้อง เตียง:ห้อง คน:ห้อง ราคา/เทอม
6-7 บ้านชัยพฤกษ์ 22 ตรม. 2 2 6,000
8-9 บ้านกันภัยมหิดล 22 ตรม. 2 2 6,000

หอพักหญิง 4 อาคาร

หอ ชื่อ ขนาดห้อง เตียง:ห้อง คน:ห้อง ราคา/เทอม
10 บ้านลีลาวดี 40 ตรม. 4 4 6,000

*ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 6 บาท
*ค่าบำบัดน้ำเสีย 200 บาท/เทอม

ติดต่อ MU Home

โทร. 066-104-5599
Website: https://op.mahidol.ac.th/sa/mahidoldorm
E-mail: mahidoldorm@gmail.com
Line: @mahidoldorm
Facebook:
งานหอพักนักศึกษา https://www.facebook.com/mahidoldorm
คณะกรรมการนักศึกษาบ้านมหิดล https://www.facebook.com/MahidolHomeSC