Buy & Sell Strategy_banner
การวิเคราะห์การลงทุนในหุ้น ตอน Buy & Sell Strategy และ Money Management
11/06/2021
Read to Learn
16/06/2021

โครงการอาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ ครั้งที่ 5

DSS_banner
ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ Ciso Webex
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ….
วิถีชีวิตของคนพิการ และการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการประเภทต่างๆ (อบรม 2 วัน มี ATด้านจิตอาสา 6 ชม.)
วันพฤหัส 24 มิ.ย.64 เวลา13.00-16.00 น. หัวข้อ คนพิการทางการเคลื่อนไหว และทางการเห็น (AT 3 ชม.)
ศุกร์ 2 ก.ค.64 เวลา13.00-16.00 น. หัวข้อ คนพิการทางการได้ยิน และออทิสติก (AT 3 ชม.)
สมัครเข้าร่วมได้ที่ https://qrgo.page.link/ZayBv (จะส่ง Link เข้าร่วมอบรมให้ทาง Email ที่นักศึกษาลงทะเบียนมา)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
จัดโดย : หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ (DSS Mahidol)
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 0-2849-4500 ต่อ 4214
Facebook : DSS Mahidol