การส่งหลักฐานชั่วโมงการทำกิจกรรมจิตอาสาของผู้กู้กยศ. (รายเก่าเลื่อนชั้นปี)
03/05/2021
ขั้นตอนของผู้กู้ยืม กยศ.ต่อเนื่อง ม.มหิดลเลื่อนชั้นปี
24/05/2021

ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563” 

ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563” 

 

ด้วย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563  รายละเอียดตามประกาศฯ และรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่แนบมา นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุน ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์การรับทุนการศึกษาและจัดเตรียมเอกสารแสดงตนตาม ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563  ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  หากเกินกำหนดจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ทุนฯ

 

 ประกาศเครือเจริญโภคภัณฑ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2563 และ รายชื่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษษ 2563