20210428_banner
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์” ประจำปีการศึกษา 2563
28/04/2021
การส่งหลักฐานชั่วโมงการทำกิจกรรมจิตอาสาของผู้กู้กยศ. (รายเก่าเลื่อนชั้นปี)
03/05/2021

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบใหม่)

20210503_banner

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบใหม่)

ประเภททุนการศึกษา

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบใหม่) ประเภททุนช่วยเหลือ ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 200 ทุน รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  โดยได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับก่อนปริญญาตรีและปริญญาตรี

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561

3. เป็นผู้ปฏิบัติตัวตาม ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษา อย่างเคร่งครัด

4. เป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ได้แก่

4.1 เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ

4.2 เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ

4.3 เป็นผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลกระทบด้านรายได้ของนักศึกษาหรือผู้ปกครอง ผลกระทบด้านการทำงานของผู้ปกครองอันเนื่องจากสาเหตุการถูกไล่ออก หรือให้ออกจากงาน หรือ ถูกพักงานชั่วคราว หรือ สถานประกอบการถูกปิด หรือ ไม่สามารถประกอบกิจการได้ เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุน ต่อไปนี้

5.1 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ปีการศึกษา 2563

5.2 ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ปีการศึกษา 2563

5.3 ทุนการศึกษาจากส่วนงาน ที่มีจำนวนเงินทุน 50,000 บาท ขึ้นไป

5.4 ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่มีจำนวนเงินทุน 50,000 บาท ขึ้นไป

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

 • ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา >>>     ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา <<< (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_ใบสมัคร.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX_ใบสมัคร.pdf)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_ID Card.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _ID Card.pdf)

3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ชุด (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถ capture หน้าบัตรประจำตัวนักศึกษา (Virtual Student ID Card) จาก We Mahidol Application แทนสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาได้) (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_Student ID Card.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _Student ID Card.pdf)

4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นชื่อของนักศึกษา จำนวน 1 ชุด (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_Book Bank.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _Book Bank.pdf)

5. รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม รายงานผลกระทบฯ  >>>     รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ <<< (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_รายงานผลกระทบ.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _รายงานผลกระทบ.pdf)

6. หลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ได้แก่

6.1 ใบรับรองแพทย์ ในกรณีเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_ใบรับรองแพทย์.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _ใบรับรองแพทย์.pdf)

6.2 ใบรับรองแพทย์ของสมาชิกในครอบครัวว่าเป็นผู้ติดเชื้อ ในกรณีที่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_ใบรับรองแพทย์ของสมาชิก.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _ใบรับรองแพทย์ของสมาชิก.pdf)

6.3 หลักฐานการกักตัว ในกรณีที่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_หลักฐานการกักตัว.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _หลักฐานการกักตัว.pdf)

6.4 หลักฐานการถูกพักงานหรือเลิกจ้างของนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาได้รับผลกระทบด้านรายได้ (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_หลักฐานการถูกพักงานของตนเอง.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _หลักฐานการถูกพักงานของตนเอง.pdf)

6.5 หลักฐานการถูกพักงานหรือเลิกจ้างของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ปกครองของนักศึกษาได้รับผลกระทบด้านรายได้ (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_หลักฐานการถูกพักงานของผู้ปกครอง.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _หลักฐานการถูกพักงานของผู้ปกครอง.pdf)

6.6 หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>>      หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา <<< (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_การรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _การรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf )

หมายเหตุ:

1. หลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมด ให้บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .pdf และตั้งชื่อไฟล์ ตามที่ระบุไว้

2. การลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ลงนามด้วย ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา  

1.นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ศึกษารายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน และหลักฐานประกอบการสมัครอย่างละเอียด

2. ดาวน์โหลด ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา >>>     ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา <<< และ กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน โดยการเขียนด้วยลายมือบรรจง หรือ การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

3. ดาวน์โหลด รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ >>>      รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ <<< และเขียนรายงานผลกระทบฯ อย่างละเอียด โดยการเขียนด้วยลายมือบรรจง หรือ การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

4. แนบหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ตามหลักฐานประกอบการสมัครข้อ 6) เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

5. เตรียมหลักฐานประกอบการสมัครต่างๆ ให้ครบถ้วน / บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .pdf พร้อมตั้งชื่อไฟล์ ตามที่ระบุไว้ และการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. กรอกแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา ผ่านทาง Google Forms ได้ที่ http://bit.ly/Apply_Covid19Grant2

7. Upload เอกสารต่างๆ ประกอบด้วย ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา หลักฐานประกอบการสมัคร ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  โดยถือวันที่และเวลาในการส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดทาง Google Form เป็นสำคัญ

ประกาศ

ประกาศทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบใหม่)

ดาวน์โหลดเอกสาร

    ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

    รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

    หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save