กิจกรรมนักศึกษา มหิดล
“Imagine the Future Scenarios Competition Thailand 2021”
14/01/2021
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการจัดการความเครียด
20/01/2021

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Covid19
Covid-19
Covid-19

มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกระดับ (Mahidol University offers accident and COVID-19 insurance to all students)

นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดทำประกัน (Students eligible for the COVID-19/Accident Insurance Coverage)
1. – ก่อนปริญญาตรี (Pre-College)
– ปริญญาตรี (Undergraduate)
– ปริญญาโท (Master’s)
– ปริญญาเอก (PhD)
2. ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นกรณีได้รับการผ่อนผัน (Students already paid the tuition fees, unless being waived)

บริษัท (Company)
เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) (Deves Insurance Public Company Limited)

ระยะเวลาคุ้มครอง (Period of insurance)
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 19 มีนาคม 2565 (from February 1st, 2021 to March 19th, 2022)

วงเงินคุ้มครอง (Coverage limit)
– คุ้มครองโควิด 50000 บาท (COVID-19 50,000 THB)
– คุ้มครองอุบัติเหตุ 10000 บาท (Accident 10,000 THB)
(เฉพาะในกรณี การสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะหรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เท่านั้น)
(the accident insurance policy covers only in the case of loss of life, dismemberment, loss of sight or permanent disability resulted from accidents)

การจัดทำประกันมหาวิทยาลัยจะจัดส่งข้อมูลนักศึกษา ดังต่อไปนี้ (The university provides these following information to the insurance company from January 20th, 2021)
– ชื่อ-สกุล (Name-Surname)
– ชื่อส่วนงาน (Department)
– เลขที่บัตรประชาชน (Identification number)
– วันเดือนปีเกิด (Date of Birth)
– อีเมล (Email)
– เบอร์โทรติดต่อ (Phone number)
ให้กับบริษัท ในวันที่ 20 มกราคม 2564

กรณีนักศึกษาไม่ประสงค์จะทำประกัน ให้แจ้งปฏิเสธผ่านช่องทางออนไลน์ bit.ly/NonConsentForm หรือ QR Code ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 19 มกราคม 2564 หากไม่แจ้งภายในกำหนด จะถือว่าท่านยินยอมให้ทำประกัน (Provided that students do not want to enter into the COVID-19/Accident Insurance Scheme, please fill out the form online via bit.ly/NonConsentForm or scan the QR code from 17th-19th Jan 2021. If students are not informed of students’ reservation not to enter into the above-mentioned insurance scheme, it is automatically assumed that students give their consents to be enlisted in the scheme.)

หากมีข้อสงสัยติดต่อ กองกิจการนักศึกษาได้ที่ (Any questions, please contact: Division of Student Affairs at)
Inbox Facebook : https://m.me/muopsa
Line Bot : @mustudentaffairs