รายชื่อ ช่องทางการสัมภาษณ์ วันและเวลาในการสัมภาษณ์ ทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
07/09/2020
“ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจําปีการศึกษา 2563
25/09/2020

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
 เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่องเอกสารสำคัญที่ใช้ในการรับทุนการศึกษาฯ