งานหอพักนักศึกษา
17/12/2020
MU X Linkedin learning : Platform เพื่อการ upskill & reskill สำหรับนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
22/03/2021

คณะผู้บริหาร

รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ. ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม

ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา

การพัฒนาคุณภาพ

รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาสา

วิเทศสัมพันธ์

อ.ดร. ระพี บุญเปลื้อง

การบริหารองค์กรนักศึกษา

ผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม

สุขภาพนักศึกษา

นพ. นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์

กีฬา

ผศ.นพ.ยุทธนา อุดมพร

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

นางกิรติ สอนคุ้ม

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างาน

หัวหน้าหน่วย

งานพัฒนานักศึกษา

นางจุฬารักษ์ เครือจันทร์

งานบริการและสวัสดิการฯ

นายธีรศักดิ์ สรรพศิริ

งานหอพักนักศึกษา

49_นายธนกฤตC

นายธนกฤต เส็งมา

หน่วยบริหารงานทั่วไป

นางกิรติ สอนคุ้ม

หน่วยศิษย์สัมพันธ์

นางจุฬารักษ์ เครือจันทร์

หน่วยสื่อสารองค์กร

นายปเนต กุลฉันท์วิทย์