ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ (Ajinomoto Talent Scholarship)” ประจำปีการศึกษา 2563
26/11/2020
muscholarship
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์” ประจำปีการศึกษา 2563
17/12/2020

กำหนดการจองหอพักและชำระเงินทุกชั้นปี ผ่านระบบจองหอพักออนไลน์ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี! ประจำภาคการศึกษา 2/2563

MU HOME
Mahidol Dorm

กำหนดการจองหอพักและชำระเงินทุกชั้นปี ผ่านระบบจองหอพักออนไลน์สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี! ประจำภาคการศึกษา 2/2563

วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2563 (ตั้งแต่ 09.00 ของวันเริ่มต้น – 15.00 น. ของวันสิ้นสุด)

แสดงหลักฐานการชำระเงินและรับหมายเลขห้องพักที่สำนักงานหอ 11 ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

รับกุญแจพร้อมกันวันที่ 1 -3 มกราคม 2564
เว็บไซต์จองหอพักออนไลน์ : https://smartedu.mahidol.ac.th/