ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
31/07/2019
ทุนการศึกษาปีสุดท้าย ของ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย”
06/09/2019

ทุนการศึกษา บริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษา บริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา

“บริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา จำนวน 2 ทุนๆ ละ 5,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนฯ                                                                              

  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
  2. มีผลการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

นักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนฯ โดยตรง ได้ที่

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตึกศูนย์การเรียนรู้ (MLC) ชั้น 3

สอบถามรายละเอียด โทร. 02-849-4509 (อภิชญา) / 02-849-4512 (จิตรานุช)

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลด ใบสมัคร >>> click<<<