กองกิจการนักศึกษา มหิดล

บริการให้การปรึกษา

บริการให้การปรึกษา (Counseling)      มหาวิทยาลัยมีบริการแนะแนวให้การปรึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่อาจเกิดความขัดแย้งและสับสนในการตัดสินใจ, การเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ การปรับตัวจากบ้านและครอบครัวสู่การใช้ชีวิตในหอพัก / มหาวิทยาลัยมหิดล การปรับตัวในการคบเพื่อนใหม่ทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ ตลอดจนความวิตกกังวลในการหางานทำก่อนจบการศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีบริการนี้เกิดขึ้นให้ความช่วยเหลือและแนะแนวทางในการลดความวิตกกังวล สร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเข้าใจปัญหาและหาทางออกได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป โดยมีช่องทางการให้บริการดังนี้

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

1.  นักศึกษาขอรับการปรึกษาด้วยตนเองที่ “กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา”
2.  นักศึกษาขอรับการปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ (Hotline) ได้ที่หมายเลข  +66 8 8874 7385
3.  นักศึกษาขอรับการปรึกษาผ่านทาง inbox ของ Facebook fanpage Mahidol Friends
4.  นักศึกษาขอรับการปรึกษากับคลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic) ผ่านการนัดหมายได้ที่โทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ +66 2849 4502 ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ  นักศึกษาแต่ละส่วนงานสามารถขอรับการปรึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาของส่วนงานได้