กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนสมาคมศิษย์เก่า กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล คืออะไร

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2534 เพื่อเป็นศูนย์รวมของการประสานสัมพันธ์ของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอันมีชื่อเสียง ได้กลับมามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล อันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนให้มีความเจริญก้าวหน้าและช่วยอุดหนุน สนับสนุนการศึกษาของศิษย์ปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จดังใจหวัง สมาคมฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2544 รวมทั้งได้มีการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา

จำนวนทุนการศึกษา: ปีการศึกษาละ 40 ทุน (ประเภทต่อเนื่องและรายปี) สำหรับค่าเทอมและค่าครองชีพ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา

  1. เป็นนักศึกษาปัจจุบันในระดับปริญญาตรีทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. มีความประพฤติดีและมุ่งมั่นในการเรียน
  3. มีความขาดแคลนทุนทรัพย์
  4. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

หลักฐานการสมัคร

  1. ใบสมัครขอรับทุนฯ
  2. รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัคร)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมปีล่าสุด

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ขั้นตอนการรับสมัครทุน

นักศึกษาที่สนใจสามารถรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่: งานการศึกษาของคณะ/ วิทยาลัย/ วิทยาเขตที่สังกัด หรือติดตามประกาศรับสมัครและศึกษารายละเอียดทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ https://alumni.mahidol.ac.th

ช่วงเวลาการรับสมัคร สิงหาคม-กันยายน ของทุกปี

ช่วงเวลารับสมัคร สิงหาคม-กันยายน ของทุกปี