รับสมัครโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ” (Ajinomoto Talent Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2564
23/11/2021
รับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์” ประจำปีการศึกษา 2564
22/12/2021

รับสมัครโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปี 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ทั้งหลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ

ในสาขาหรือคณะ ดังนี้

 1. คณะ/สาขา วิทยาศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์ , แพทยศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์ , บัญชี , นวัตกรรม , เกษตรศาสตร์ , เทคโนโลยี (ไอที) เท่านั้น
 2. มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.80
 3. มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ไม่เป็นผู้ได้รับทุนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
 4. มีเป้าหมายชัดเจน และมุ่งมั่นในการศึกษา
 5. ได้รับการรับรองประวัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาของสถาบันการศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ
 6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทุนการศึกษาฯ ได้

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาใหม่ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปี 2565 พร้อมด้วยเรียงความ เขียนถึงวัตถุประสงค์ และความจำเป็นในการศึกษาต่อ จำนวน 1-2 หน้า A4 แนบภาพประกอบความเป็นอยู่โดยละเอียด และต้องมีข้อความรับรองจาก “ส่วนของอาจารย์/ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลทุนการศึกษา” (ในใบสมัครหน้า 2) ให้ครบถ้วน
 2. เอกสารรับรองทางการศึกษา /ผลการเรียน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. รูปถ่าย (ที่เป็นปัจจุบันอย่างน้อยไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

ดาวน์โหลดใบสมัคร : >>>click<<<

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ : >>>click<<<

ขอให้นักศึกษากรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ และแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน

แล้วส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ไปยัง บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด โดยตรง 

ตามช่องทาง ดังนี้

 1. ส่งทางไปรษณีย์ : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด – แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (อาคารธนภูมิ ชั้น 9)  เลขที่ 1550  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

หรือ

 1. ส่งทางอีเมล : CSR@THAICITY.CO.TH

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 849 4512 (พี่แอ้)

หมายเหตุ  : 

–  โปรดศึกษาคุณสมบัติ/ หลักฐานประกอบการสมัคร และรายละเอียดอื่น ๆ ให้เข้าใจก่อนสมัครขอรับทุนฯ  ดังมีรายละเอียด ตามระเบียบการขอรับทุนการศึกษาใหม่ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปี 2565 (ที่แนบมา)

–  วงเงินทุน จะประกาศพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน