การกรอกค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับผู้กู้กยศ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี (1/2564)
16/07/2021
“โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิด 19” บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด ประจําปี 2564
01/09/2021

รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

 ใบรับรองแพทย์
 ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารปีการศึกษา 2564
 แบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564
 แบบคำร้อง ขอสมัครเข้าฝึกวิชาทหาร (ประเภท สมัครใหม่ ชั้นปีที่ 1)
 แบบคำร้อง ขอรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประเภท โอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร (2 – 3)
 แบบคำร้อง ขอรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประเภท โอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร (4 – 5)