ประกาศทุนการศึกษา มูลนิธิชิน โสภณพนิช
21/06/2021
ทุนส่งเสริมการศึกษา “ทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564
29/06/2021

 ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปี 2564

 ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุน

ขอให้นักศึกษากรอกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบการขอทุนให้ครบถ้วน แล้วส่งใบสมัครฯ โดยตรงไปที่

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิด 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 

999 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

กรณี ส่งทางไปรษณีย์โปรดระบุ (ใบสมัครทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง) ที่มุมซองด้านล่างจดหมายด้วย

หมดเขตรับใบสมัครฯ :  วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564