กิจกรรม MU GO Green
12/05/2020
กิจกรรม MU Green Market
12/05/2020

โครงการ MU Green Mentor

นักศึกษา (Mentor) ประจำจุดให้คำแนะนำในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้กับผู้ที่นำขยะมาทิ้ง