รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 (คณะต่าง ๆ)
07/04/2020
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา “ทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562”
07/04/2020

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562” 

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา“ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562” 

ด้วย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562  รายละเอียดตามประกาศฯ และรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่แนบมา

นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุน ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์การรับทุนการศึกษาและจัดเตรียมเอกสารแสดงตนตามขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562  

ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 เมษายน 2563  หากเกินกำหนดจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ทุนฯ