การเปิดชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ชั้นปีสูง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
10/03/2020
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 (คณะต่าง ๆ)
07/04/2020

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ
1. ทุนการศึกษา ขนิษ  พุกกะเวส  จำนวน  2  ทุน ทุนละ 20,000 บาท
2. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จำนวน 3 ทุน เป็นค่าธรรมเนียม/ ค่าบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ตามจ่ายจริง