เครื่องกำจัดฝุ่นและฟอกอากาศ DIY ทำได้ด้วยตัวเอง
20/02/2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหาแอลกอฮอล์เจล (alcohol gel) เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล
14/04/2020

Transformative Learning

Transformative Learning

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรมพัฒนานักศึกษา “ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning) ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ทำความรู้จักตนเอง มีการคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เรียนรู้ทำความรู้จักผู้อื่น มีทักษะการสื่อสาร (Communication) ให้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือทำงานเป็นทีม (Collaboration) ให้นักศึกษาตระหนักเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ และมีแรงบันดาลในใจการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อทักษะที่จำเป็นในอนาคต 21st century

ภายโดย: วีรภัทร ศิมานนท์