ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ (Ajinomoto Talent Scholarship)” ประจำปีการศึกษา 2562 โดย มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
12/12/2019
ทุนการศึกษา “ขนิษ พุกกะเวส” ประจำปีการศึกษา 2562
07/02/2020

ทุนการศึกษา มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษา มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา “มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง” ประจำปีการศึกษา 2563  โดยเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนฯ

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 (ที่สอบผ่านเข้าสถาบันอุดมศึกษาในคณะและสาขาวิชาตามที่มูลนิธิฯ กำหนด)  ดังนี้

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   ทุกสาขาในระดับปริญญาตรี
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี     ทุกสาขาในระดับปริญญาตรี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี      สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
  • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ           สาขาเกษตรศาสตร์

2.  มีความประพฤติเรียบร้อย ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

ดาวน์โหลด ใบสมัคร >>> click<<<  หรือที่ www.daf.or.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง” ประจำปีการศึกษา 2563 

หมายเหตุ   โปรดอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดให้เข้าใจก่อนการสมัครขอรับทุนฯ

นักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนฯ ได้โดยตรงที่  มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง  40/40  ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210  ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2563

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง  

โทร. 02-792-6527, 065-210-0707

E-mail:  daf.scholarship@gmail.com