โครงการอบรมพัฒนานักศึกษา “ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning)
27/01/2020
กิจกรรม Mahidol Student Life Market
31/01/2020

มหิดล ร่วมใจ รู้ทันภัยฝุ่นจิ๋ว PM 2.5

วันที่ 28 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการ “มหิดล ร่วมใจ รู้ทันภัยฝุ่นจิ๋ว PM 2.5” ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โดยมี นางกีรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน และผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมชมนิทรรศการ
สำหรับการจัดนิทรรศการ “มหิดล ร่วมใจ รู้ทันภัยฝุ่นจิ๋ว PM 2.5” ในครั้งนี้ จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และกองกิจการนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ นำเสนอภัยคุกคามต่อสุขภาพ ในหลากหลายรูปแบบที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงผลกระทบ อันตราย ที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพ ตลอดจนทราบแนวทางการป้องกัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลพิษที่อาจเกิดขึ้นได้
นอกจากนั้น นักศึกษาที่เข้าชมนิทรรศการสามารถรับหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ได้ที่บริเวณงานนิทรรศการเพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาสวมหน้ากากป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นด้วยอีกด้วย