หน่วยศิษย์สัมพันธ์
17/12/2020
งานหอพักนักศึกษา
17/12/2020

หน่วยสื่อสารองค์กร

หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กร

41_นายปเนตC

นายปเนต กุลฉันท์วิทย์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

โสตทัศนูปกรณ์

นายสิทธิชัย โสน้ำเที่ยง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายวิเชียร ขุนทรง

ช่างซ่อมบำรุง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวธารีย์ณิชา ลีพีรวิทิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายบดินทร์ ศรีสรฉัตร์

นักวิชาการสารสนเทศ

นายศรุต แซ่สือ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวกชวัณณ์ กุลเกษ

นักวิชาการสารสนเทศ

นางสาวครองขวัญ บัวยอม

นักวิชาการสารสนเทศ