งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
16/12/2020
หน่วยศิษย์สัมพันธ์
17/12/2020

หน่วยบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าหน่วยบริหารงานทั่วไป

นางกิรติ สอนคุ้ม

นักวิชาการศึกษา

การเงิน คลังและพัสดุ

นางสาวสุพรรณี โตสัมพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางจารวี ศรีมันตะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวคริษฐาล์ ศรีสุข

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวหทัย กิรานุชิตพงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ทรัพยากรบุคคล

นางสาวรัชชพร ธัญญาวัฒนา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจิดาภา นันทวราวงศ์

นักวิชาการศึกษา

นโยบายและแผน และประกันคุณภาพ

นางสาวชโลบล นับแสน

นักวิชาการศึกษา

ธุรการ สารบรรณ และยานพาหนะ

นางสาวศศิธร เพิ่มธัญกรณ์

พนักงานธุรการ

นายอภิสิทธิ์ นาคสุทธิ

พนักงานขับรถยนต์