กยศ มหิดล
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
13/11/2020
muhome
ประกาศเลื่อน การจองหอพักและชำระเงินทุกชั้นปี ประจำภาคการศึกษา 2/2563
25/11/2020

ทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2564

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล  เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนใหม่)  และรับทุนต่อเนื่อง  ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนการศึกษาละ 15,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนฯ

  1. มีความประพฤติเรียบร้อย และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
  2. ฐานะยากจน
  3. มีผลการเรียน เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป
  4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) หรือทุนต่อเนื่องจากหน่วยงานใดๆ

วิธีการสมัคร  โดยน้องๆ นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถเลือกสมัครได้  2  ทาง  กรุณาเลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น คือ

  1. การยื่นใบสมัครแบบเอกสารส่งทางไปรษณีย์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่มูลนิธิฯ กำหนด ผ่านกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. การยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าเว็บไซต์ www.scholarship.tiscofoundation.org

*คู่มือสมัครออนไลน์*

หมายเหตุ  โปรดอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดให้เข้าใจก่อนการสมัครขอรับทุนฯ

*สำหรับการยื่นใบสมัครแบบเอกสาร*

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :  ระเบียบการขอรับทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

โดยนักศึกษาส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนฯ ได้ที่

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตึกศูนย์การเรียนรู้ (MLC) ชั้น 3 ภายในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2564

สอบถามรายละเอียด โทร. 02-849-4512 (คุณจิตรานุช)