กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
11/12/2019
ทุนการศึกษา มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2563
03/02/2020

ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ (Ajinomoto Talent Scholarship)” ประจำปีการศึกษา 2562 โดย มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ (Ajinomoto Talent Scholarship)”

ประจำปีการศึกษา 2562

โดย มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 (หลักสูตร 4 ปี)  ที่มีความประพฤติดี และผลการเรียนดี

สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ (Ajinomoto Talent Scholarship)” ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษาละ 60,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนฯ   

 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1, 2, 3 (หลักสูตร 4 ปี)  ในคณะและสาขาวิชา ดังนี้
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิศวกรรมเคมี
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • บัญชีบัณฑิต
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 1. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.15 ขึ้นไป)
 2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี โดยมีเกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 วิธีการสมัคร 

โดยน้องๆ นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครทางระบบออนไลน์ ได้ที่ https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th

หมายเหตุ   โปรดอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดให้เข้าใจก่อนการสมัครขอรับทุนฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :  ระเบียบการให้ทุน โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ” สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (Ajinomoto Talent Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนฯ ได้ที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตึกศูนย์การเรียนรู้ (MLC) ชั้น 3

ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563 

สอบถามรายละเอียด โทร. 02-849-4512 (คุณจิตรานุช)