โครงการ “อบรมอาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ” ครั้งที่ 3
11/12/2019
รับสมัครจิตอาสา แปลคู่มือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนพิการทางการเห็น
11/12/2019

หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนศ.พิการ รับสมัครนักศึกษาอาสาสมัครช่วยงานประกวดอ่านเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่23 

หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนศ.พิการ รับสมัครนักศึกษาอาสาสมัครช่วยงานประกวดอ่านเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ

ครั้งที่23  วันที่ 19 มกราคม 2561 จัดที่วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล