ทุนการศึกษา บริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562
13/08/2019
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ลักษณะที่ 1 กยศ.เดิม และลักษณะที่ 2 กรอ.เดิม  ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนชั้นปี) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
20/08/2019

ทุนการศึกษาปีสุดท้าย ของ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย”

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประพฤติเรียบร้อย/ ขาดแคลนทุนทรัพย์ชั้นปีสุดท้ายในการศึกษา

และประสบปัญหาระหว่างเรียน และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 จำนวน 10 ทุนๆ ละ 25,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนฯ

  1. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีสุดท้ายที่มีความประพฤติเรียบร้อย
  2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และประสบปัญหาระหว่างเรียน
  3. มีผลการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :  โครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” ทุนการศึกษาปีสุดท้าย ของ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

หมายเหตุ  นักศึกษาที่ได้ศึกษาเงื่อนไข และข้อปฏิบัติในการเป็นผู้ประสงค์ขอรับทุน/ คุณสมบัติตรงตามประกาศของทุนการศึกษาปีสุดท้าย ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สามารถติดต่อได้ที่คณะต้นสังกัด เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความเหมาะสม คณะละ 1 ทุน

ภายในวันที่ 11 กันยายน 2562

สอบถามรายละเอียด โทร. 02-849-4509 (คุณอภิชญา)              

                                               02-849-4512 (คุณจิตรานุช)