ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ลักษณะที่ 1 กยศ.เดิม และลักษณะที่ 2 กรอ.เดิม  ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนชั้นปี) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
20/08/2019
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ลักษณะที่ 1 กยศ.เดิม และลักษณะที่ 2 กรอ.เดิม (สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยมปลาย/สถาบันอื่น และผู้กู้รายใหม่)
30/08/2019

ทุนการศึกษา SHINSHOKAI ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา

“SHINSHOKAI” ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษาปีละ 50,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนฯ

  1. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาด้าน IT หรือที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
  3. มีผลการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

หลักฐานประกอบการพิจารณาในการสมัครขอรับทุนฯ
1. ใบสมัครทุนการศึกษา SHINSHOKAI จำนวน 2 ชุด (ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับภาษาไทย)
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาปัจจุบัน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาสมุดกิจกรรมหรือสำเนา Portfolio (ถ้ามี)

นักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนฯ ได้ที่ งานกิจการนักศึกษา (คณะต้นสังกัด)

หรือส่งมาที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตึกศูนย์การเรียนรู้ (MLC) ชั้น 3

ภายในวันที่ 13 กันยายน 2562

สอบถามรายละเอียด โทร. 02-849-4509 (คุณอภิชญา), 02-849-4512 (คุณจิตรานุช)